بیمه های مهندسی چیست ؟

بیمه های

بیمه های مهندسی چیست؟

تاریخچه بیمه مهندسی در ایران

اوایل قرن 19 گسترش استفاده از دیگ‌های بخار در صنعت رواج یافت که این کار نهایتا صدمات بسیاری به جان و مال افراد وارد کرد. بخاطر این موضوع در شهر منچستر سازمان استفاده‌کنندگان از دیگ‌های بخار تاسیس شد، این سازمان با استفاده از کارشناسان متخصص که بازدیدهای منظم فنی از دیگ‌های بخارشان انجام می‌دانند تا سلامت و ایمنی دیگ‌های بخار را بررسی کنند، در سال 1858 اقدام به تاسیس شرکت بیمه دیگ بخار کردند که یکی از نخستین شرکت‌های بیمه در زمینه بیمه‌های مهندسی بود و بعد از این تاریخ در اوایل قرن 20 با صدور اولین بیمه نامه‌های ماشین آلات پیمانکاری عملا صدور بیمه نامه‌های مهندسی را آغاز کرد. در ایران نیز صدور بیمه نامه‌های مهندسی از اوایل دهه 40 شروع کردند و اولین بیمه مهندسی برای سد لتیان در ایران صادر شد.


تفاوت بیمه مهندسی با بیمه مسئولیت مهندسین ناظر

 

در بیان تفاوت این دو بیمه نامه باید گفت که ماهیت این دو بیمه نامه کاملا متفاوت می‌باشد. بیمه‌نامه‌های مهندسی زیر شاخه بیمه‌های اموال هستند و بیمه نامه‌های مسئولیت مهندسین ناظر زیر مجموعه بیمه‌های مسئولیت می‌باشد. پوشش‌ها و خسارت‌های قابل جبران با هر بیمه نامه کاملا متفاوت و مجزا از هم پرداخت می‌شود. از این رو برای بررسی دقیق‌تر هر بیمه نامه بهتر است که مطالب مرتبط با هر بیمه نامه را در بلاگ بیمه نامه مطالعه کنید.


 

کلوزهای بیمه مهندسی

کلوز در هر بیمه نامه‌ای به معنای شرایط آن بیمه نامه می‌باشد. در بیمه نامه‌های مهندسی هر رشته بیمه‌ای کلوز خاص خود را دارد و بیمه گذار می‌تواند کلوز های بیمه نامه‌اش را افزایش یا کاهش دهد که البته مبلغ حق بیمه با تغییر در کلوزها افزایش و کاهش می‌یابد. در حالت کلی  4دسته کلوز در بیمه نامه‌های مهندسی وجود دارد.

 • کلوزهای افزایش دهنده پوشش‌ها
 • کلوزهای کاهش دهنده پوشش‌ها
 • کلوزهای محدود کننده پوشش‌ها
 • کلوزهای شرط گذارنده برای پوشش‌ها

نکته: برخی از کلوزها در همه بیمه‌نامه‌های مهندسی مشترک هستند که در جدول زیر می‌توانید به بررسی آن‌ها بپردازید. معمولا همه کلوزهای مشترک با صفر شروع می‌شوند.

کلوزهای بیمه مهندسی
عنوان کلوزشماره کلوز
پوﺷﺶ زﯾﺎن ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ ازاﻋﺘﺼﺎب، ﺷﻮرش، اﻏﺘﺸﺎش001
پوﺷﺶ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ002
پوﺷﺶ دوره ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎده003
پوﺷﺶ دوره ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺴﺘﺮده004
شراﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و/ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ005
پوﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری، ﮐﺎر در ﺷﺐ، ﮐﺎر در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ006
پوﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﻮاﯾﯽ007
 تضمین ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﺰ008
استثناء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺎن، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ009
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺎن، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻞ و ﻃﻐﯿﺎن آب010
خسارات ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ011
استثناء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻼف، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻮﻓﺎن ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت آﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد012
اموال در اﻧﺒﺎر ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ013
استثناء زﯾﺎن، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ014
شرط ﮐﻨﺘﺮل دﻋﺎوی015
افزایش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ016
شرط72 ﺳﺎﻋﺖ017
سایبرﮐﻠﻮز018
تجدید ﭘﻮﺷﺶ019
برداﺷﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت020
سلب اﺧﺘﯿﺎر021
اﺳﺘﺜﻨﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻧﺎدرﺳت022
نشت، آﻟﻮدﮔﯽ و آﻻﯾﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ023
خسارت  ﭘﻨﻬﺎن 50/50024
شرط ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی دو ﺗﺎﯾﯽ025
شرط ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ026
عملیات ﭘﻤﭙﺎژ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ027
استثناء ﮐﭙﮏ ﻫﺎی ﺳﻤﯽ و آزﺑﺴﺖ (ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺴﻮز)028
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺿﺎﯾﻌﺎت، ﮔﻞ و ﻻی، ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و رﯾﺰش ﮐﻮه029
حق اﻟﺰﺣﻤﻪ آرﺷﯿﺘﮑﺖ ﻫﺎ، ﻣﺸﺎوران و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ030
تخلیه آب037
ﺷﺮط وﯾﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺟﺎنشینی0562

انواع بیمه‌های مهندسی

 

الف) بیمه‌‌های دوره احداث (Construction) بیمه مهندسی شامل:

 • بیمه تمام خطر نصب (EAR)
 • بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR).

ب) بیمه‌های دوره بهره‌ برداری (Operation) بیمه مهندسی شامل:

 • بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM).
 • بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR).
 • بیمه شکست ماشین‌آلات (MB).
 • بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP).
 • بیمه تجهیزات الکترونیک (EE).
 • بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS).
 • بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

خسارت‌های تحت پوشش

در بیمه نامه مهندسی هر بیمه نامه با توجه به کلوزهایی که دارد و با توجه به نوع بیمه نامه، پوشش های مختلف را به بیمه گذاران خود ارائه می‌کند . بر این اساس در توضیح هر بیمه نامه می‌توانیم به بررسی پوشش‌‍‌های هر کدام از انواع بیمه‌های مهندسی و  پوشش‌ها و استثنائات هر کدام  در بلاگ بیمه تایم بپردازیم.


 

حق بیمه مهندسی چقدر است؟

روش محاسبه بیمه نامه‌های مهندسی بر اساس چند فاکتور مهم انجام می‌شود که به پوشش‌ها و مدت بیمه نامه و بررسی ریسک‌های بیمه نامه مورد نظر انجام می‌شود. حق بیمه، بیمه نامه‌های مهندسی از طریق ضرب احتمال خطر یا همان نرخ بیمه نامه در مبلغ بیمه محاسبه می‌شود. ممکن است در طول مدت جاری بودن بیمه نامه تغییراتی در نوع و ارزش مورد بیمه و همچنین نوع کارهایی که در ارتباط با اجرای قرارداد انجام می گیرد و حتی مدت بیمه نامه  اتفاق بیافتد. حق بیمه معمولا به صورت یک مبلغ مقطوع یا در هزار از مبلغ بیمه محاسبه می‌شود.
روش پرداخت حق بیمه نیز به صورت نقدی یا به صورت اقساط می‌باشد که در زمان صدور بیمه نامه به توافق طرفین رسیده باشند.

موارد موثر در حق بیمه مهندسی

 1. پروژه بیمه شده
 2. تعداد عوامل تحت پوشش بیمه نامه
 3. خسارت های تحت پوشش بیمه
 4. تشدید خطر
 5. پوشش های اضافی
 6. شرایط کاری
 7. کم و زیاد شدن تعداد عوامل تحت پوشش بیمه نامه و….

چند نکته در مورد حق بیمه مهندسی:

 • با توجه به این که نوسانات قیمت در کشور بر روی نرخ حق بیمه عوامل بیمه شده تاثیر می‌گذارد لذا بیمه مهندسی حداکثر یکساله بوده و در پایان قرارداد باید حق بیمه مجددا حساب شود.
 • در صورت بروز تشدید خطر برای برخی از عوامل تحت  پوشش بیمه‌نامه در مدت اعتبار قرارداد، بیمه گر باید مجددا حق بیمه را بر اساس این تشدید خطر محاسبه کرده و بیمه گذار باید از این پس حق بیمه را بر اساس آن پرداخت نماید.
 • به محض این که برخی از عوامل تحت پوشش بیمه مهندس از حیطه کاری شما خارج شد باید مورد را به شرکت بیمه اطلاع دهید تا کاهش نرخ حق بیمه برای شما منظور شود.

خرید بیمه مهندسی

در خرید بیمه نامه‌های مهندسی، بیمه گذار موظف است بر اساس نوع بیمه نامه ای که قصد خرید آن را دارد اطلاعات و مدارک مورد نظر را به شرکت بیمه تحویل دهد. مراحل خرید بیمه مهندسی به ترتیب زیر می‌باشد:

  1. تکمیل فرم پیشنهاد مخصوص به هر بیمه نامه با قید تاریخ، نام و نام خانوادگی و مهر و امضای فرد و یا شرکت باید انجام شود.
 1. فرم پیشنهاد تکمیل شده با ید به همراه 4 صفحه اول قرارداد پیمان به شرکت بیمه ارائه شود.
 2. پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی در صورت تایید کارشناس بازدید کننده و پرداخت حق بیمه، بیمه نامه صادر و تحویل بیمه گذار می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید