بیمه های مهندسی چیست ؟

بیمه های

بیمه های مهندسی چیست؟

تاریخچه بیمه مهندسی در ایران

اوایل قرن 19 گسترش استفاده از دیگ‌های بخار در صنعت رواج یافت که این کار نهایتا صدمات بسیاری به جان و مال افراد وارد کرد. بخاطر این موضوع در شهر منچستر سازمان استفاده‌کنندگان از دیگ‌های بخار تاسیس شد، این سازمان با استفاده از کارشناسان متخصص که بازدیدهای منظم فنی از دیگ‌های بخارشان انجام می‌دانند تا سلامت و ایمنی دیگ‌های بخار را بررسی کنند، در سال 1858 اقدام به تاسیس شرکت بیمه دیگ بخار کردند که یکی از نخستین شرکت‌های بیمه در زمینه بیمه‌های مهندسی بود و بعد از این تاریخ در اوایل قرن 20 با صدور اولین بیمه نامه‌های ماشین آلات پیمانکاری عملا صدور بیمه نامه‌های مهندسی را آغاز کرد. در ایران نیز صدور بیمه نامه‌های مهندسی از اوایل دهه 40 شروع کردند و اولین بیمه مهندسی برای سد لتیان در ایران صادر شد.


تفاوت بیمه مهندسی با بیمه مسئولیت مهندسین ناظر

 

در بیان تفاوت این دو بیمه نامه باید گفت که ماهیت این دو بیمه نامه کاملا متفاوت می‌باشد. بیمه‌نامه‌های مهندسی زیر شاخه بیمه‌های اموال هستند و بیمه نامه‌های مسئولیت مهندسین ناظر زیر مجموعه بیمه‌های مسئولیت می‌باشد. پوشش‌ها و خسارت‌های قابل جبران با هر بیمه نامه کاملا متفاوت و مجزا از هم پرداخت می‌شود. از این رو برای بررسی دقیق‌تر هر بیمه نامه بهتر است که مطالب مرتبط با هر بیمه نامه را در بلاگ بیمه نامه مطالعه کنید.


 

کلوزهای بیمه مهندسی

کلوز در هر بیمه نامه‌ای به معنای شرایط آن بیمه نامه می‌باشد. در بیمه نامه‌های مهندسی هر رشته بیمه‌ای کلوز خاص خود را دارد و بیمه گذار می‌تواند کلوز های بیمه نامه‌اش را افزایش یا کاهش دهد که البته مبلغ حق بیمه با تغییر در کلوزها افزایش و کاهش می‌یابد. در حالت کلی  4دسته کلوز در بیمه نامه‌های مهندسی وجود دارد.

 • کلوزهای افزایش دهنده پوشش‌ها
 • کلوزهای کاهش دهنده پوشش‌ها
 • کلوزهای محدود کننده پوشش‌ها
 • کلوزهای شرط گذارنده برای پوشش‌ها

نکته: برخی از کلوزها در همه بیمه‌نامه‌های مهندسی مشترک هستند که در جدول زیر می‌توانید به بررسی آن‌ها بپردازید. معمولا همه کلوزهای مشترک با صفر شروع می‌شوند.

کلوزهای بیمه مهندسی
عنوان کلوز شماره کلوز
پوﺷﺶ زﯾﺎن ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ ازاﻋﺘﺼﺎب، ﺷﻮرش، اﻏﺘﺸﺎش 001
پوﺷﺶ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 002
پوﺷﺶ دوره ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎده 003
پوﺷﺶ دوره ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺴﺘﺮده 004
شراﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪول زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و/ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ 005
پوﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری، ﮐﺎر در ﺷﺐ، ﮐﺎر در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﻤﻞ ﺳﺮﯾﻊ 006
پوﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﻮاﯾﯽ 007
 تضمین ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﺰ 008
استثناء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺎن، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ 009
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺎن، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻞ و ﻃﻐﯿﺎن آب 010
خسارات ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ 011
استثناء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﻼف، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻮﻓﺎن ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت آﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد 012
اموال در اﻧﺒﺎر ﺧﺎرج از ﺳﺎﯾﺖ 013
استثناء زﯾﺎن، ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﻢ 014
شرط ﮐﻨﺘﺮل دﻋﺎوی 015
افزایش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 016
شرط72 ﺳﺎﻋﺖ 017
سایبرﮐﻠﻮز 018
تجدید ﭘﻮﺷﺶ 019
برداﺷﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت 020
سلب اﺧﺘﯿﺎر 021
اﺳﺘﺜﻨﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻧﺎدرﺳت 022
نشت، آﻟﻮدﮔﯽ و آﻻﯾﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ 023
خسارت  ﭘﻨﻬﺎن 50/50 024
شرط ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی دو ﺗﺎﯾﯽ 025
شرط ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺎزه ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ 026
عملیات ﭘﻤﭙﺎژ آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ 027
استثناء ﮐﭙﮏ ﻫﺎی ﺳﻤﯽ و آزﺑﺴﺖ (ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺴﻮز) 028
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺿﺎﯾﻌﺎت، ﮔﻞ و ﻻی، ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و رﯾﺰش ﮐﻮه 029
حق اﻟﺰﺣﻤﻪ آرﺷﯿﺘﮑﺖ ﻫﺎ، ﻣﺸﺎوران و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ 030
تخلیه آب 037
ﺷﺮط وﯾﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺟﺎنشینی 0562

انواع بیمه‌های مهندسی

 

الف) بیمه‌‌های دوره احداث (Construction) بیمه مهندسی شامل:

 • بیمه تمام خطر نصب (EAR)
 • بیمه تمام خطر پیمانکاران (CAR).

ب) بیمه‌های دوره بهره‌ برداری (Operation) بیمه مهندسی شامل:

 • بیمه تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکاران (CPM).
 • بیمه خطرات سازه‌های تکمیل شده ساختمانی (CECR).
 • بیمه شکست ماشین‌آلات (MB).
 • بیمه عدم ‌النفع ناشی از شکست ماشین‌آلات (MLOP).
 • بیمه تجهیزات الکترونیک (EE).
 • بیمه فساد کالا در سردخانه (DOS).
 • بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)

خسارت‌های تحت پوشش

در بیمه نامه مهندسی هر بیمه نامه با توجه به کلوزهایی که دارد و با توجه به نوع بیمه نامه، پوشش های مختلف را به بیمه گذاران خود ارائه می‌کند . بر این اساس در توضیح هر بیمه نامه می‌توانیم به بررسی پوشش‌‍‌های هر کدام از انواع بیمه‌های مهندسی و  پوشش‌ها و استثنائات هر کدام  در بلاگ بیمه تایم بپردازیم.


 

حق بیمه مهندسی چقدر است؟

روش محاسبه بیمه نامه‌های مهندسی بر اساس چند فاکتور مهم انجام می‌شود که به پوشش‌ها و مدت بیمه نامه و بررسی ریسک‌های بیمه نامه مورد نظر انجام می‌شود. حق بیمه، بیمه نامه‌های مهندسی از طریق ضرب احتمال خطر یا همان نرخ بیمه نامه در مبلغ بیمه محاسبه می‌شود. ممکن است در طول مدت جاری بودن بیمه نامه تغییراتی در نوع و ارزش مورد بیمه و همچنین نوع کارهایی که در ارتباط با اجرای قرارداد انجام می گیرد و حتی مدت بیمه نامه  اتفاق بیافتد. حق بیمه معمولا به صورت یک مبلغ مقطوع یا در هزار از مبلغ بیمه محاسبه می‌شود.
روش پرداخت حق بیمه نیز به صورت نقدی یا به صورت اقساط می‌باشد که در زمان صدور بیمه نامه به توافق طرفین رسیده باشند.

موارد موثر در حق بیمه مهندسی

 1. پروژه بیمه شده
 2. تعداد عوامل تحت پوشش بیمه نامه
 3. خسارت های تحت پوشش بیمه
 4. تشدید خطر
 5. پوشش های اضافی
 6. شرایط کاری
 7. کم و زیاد شدن تعداد عوامل تحت پوشش بیمه نامه و….

چند نکته در مورد حق بیمه مهندسی:

 • با توجه به این که نوسانات قیمت در کشور بر روی نرخ حق بیمه عوامل بیمه شده تاثیر می‌گذارد لذا بیمه مهندسی حداکثر یکساله بوده و در پایان قرارداد باید حق بیمه مجددا حساب شود.
 • در صورت بروز تشدید خطر برای برخی از عوامل تحت  پوشش بیمه‌نامه در مدت اعتبار قرارداد، بیمه گر باید مجددا حق بیمه را بر اساس این تشدید خطر محاسبه کرده و بیمه گذار باید از این پس حق بیمه را بر اساس آن پرداخت نماید.
 • به محض این که برخی از عوامل تحت پوشش بیمه مهندس از حیطه کاری شما خارج شد باید مورد را به شرکت بیمه اطلاع دهید تا کاهش نرخ حق بیمه برای شما منظور شود.

خرید بیمه مهندسی

در خرید بیمه نامه‌های مهندسی، بیمه گذار موظف است بر اساس نوع بیمه نامه ای که قصد خرید آن را دارد اطلاعات و مدارک مورد نظر را به شرکت بیمه تحویل دهد. مراحل خرید بیمه مهندسی به ترتیب زیر می‌باشد:

  1. تکمیل فرم پیشنهاد مخصوص به هر بیمه نامه با قید تاریخ، نام و نام خانوادگی و مهر و امضای فرد و یا شرکت باید انجام شود.
 1. فرم پیشنهاد تکمیل شده با ید به همراه 4 صفحه اول قرارداد پیمان به شرکت بیمه ارائه شود.
 2. پس از اعلام نرخ و شرایط به متقاضی در صورت تایید کارشناس بازدید کننده و پرداخت حق بیمه، بیمه نامه صادر و تحویل بیمه گذار می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید