حادثه و درمان Accident & health
حادثه قهری , بلای آسمانی Act of God
آکچوئر ,محاسب نرخ بیمه Actuary
نماینده بیمه Agent
تمام خطر All risks
مقرری بیمه عمر Annuity
قاعده نسبی Average clause
سرمایه بیمه زندگی Benefit
هزینه استهلاک Beterment
دلال بیمه ; کارگزار Broker
بیمه ساختمان Buildings insurance
ظرفیت شرکت بیمه Capacity
شرکت های بیمه اختصاصی Captive insurer
گواهینامه Certificate
ادعای خسارت Claim
بیمه مشترک Co-insurance
بیمه نامه های تجمعی زندگی Collective life policies
کارمزد Commission
بیمه جامع Comprehensive insurance
شرایط بیمه نامه Conditions
خسارت های تبعی Consequential loss
بیمه نامه اثاث منزل Contents policy
شرطمستمری Contingent annuities
شرط قابل تبدیل Convertible term
گواهی موقت Cover note
بیمه بیماری وخیم Critical illness
بیمه عمر زمانی نزولی Decreasing term insurance
مستمری معوق Deferred annuities
سرمایه از کارافتادگی Disability benefit
پوشش مسؤولیت کارفرما Employer’s liability coverage
الحاقیه Endorsement
بیمه نامه عمر مختلط پس انداز Endowmentpolicy
بیمه نامه مازاد Excess of loss policy
استثنائات Exclusion
پرداخت ارفاقی Extrapayment
بیمه نامه صداقت وامانت کارکنان Fidelity guarantee policy
بیمه غیرزندگی General insurance
بیمه مسؤولیت عمومی General liability insurance
کارت سبز Greencard
بیمه عمر گروهی Group life insurance
بیمه درمانی گروهی Group permanent health insurance
بیمه بازنشستگیگروهی Group personal pensions
بیمه تعطیلات Holiday insurance
بیمه منزل مسکونی Home service
مستمری آنی Immediate annuities
بیمه با سرمایه افزایشی Increasing term
اصل جبران غرامت Indemnity
سرمایه براساس شاخص Index-linked
بیمه ازکارافتادگی دایم Individual permanent health insurance
بیمه نامه انفرادی زندگی Individual policy
نفع بیمه پذیر Insurableinterest
بیمه Insurance
شرکت بیمه Insurance company
بیمه شده Insured
بیمه گر Insurer
واسطه بیمه ای Intermediary
سرمایه گذاری Investment
درآمد سرمایه گذاری Investment income
بیمه عضو مؤثر Key personinsurance
بیمه هزینه های پیگردقانونی Legal expenses insurance
مقدار حق بیمه Levelpremium
مسؤولیت Liability
امید به زندگی Life expectancy
اعضای لویدز Lloyd’smembers
لویدز لندن Lloyd’s of London
حق بیمه مازاد Loading
بیمه مراقبت های طولانی Long-term care insurance
بیمه های بلندمدت Long-term insurance
بازرس خسارت Loss adjuster
ارزیاب خسارت Loss assessor
بیمه بدنه کشتی وهواپیما Marine aviation and transport
بیمه باربری دریایی Marine insurance
موعد پرداخت Maturity
بیمه خراب شدن ماشین آلات Mechanical breakdown insurance
بیمه غرامت رهن Mortgage indemnity insurance
بیمه نامه تضمین پرداخت اقساطوام Mortgage payment protection policy
بیمه نامه مانده بدهکار Mortgage protection policy
بیمه نامه های جامع وام رهنی Mortgage-related policies
بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه Motor insurance
متقابل Mutual
بیمه جایگزینی با نو New-for-old
تخفیف عدم خسارت No claim discount; bonus
بیمه مستمری گروهی Occupational pensions
بیمه زیان پولی Pecuniary loss
مستمری Pension
مستمری سالیانه Pension annuities
بیمه ازکارافتادگی دایم Permanent health insurance
نرخ تداوم Persistency
بیمه حوادث شخصی Personal accident insurance
مستمری انفرادی Personal pension
بیمه بدی آب و هوا Pluviusinsurance
بیمه نامه Policy
بیمه گذار Policyholder
بیمه زیان ناشی از عملیات تروریستی Pool re
حق بیمه Premium
بیمه درمان خصوصی Private medical insurance
بیمه نامه مسؤولیت محصول Product liability policy
بیمه نامه جبران خسارتحرفه ای Professional indemnity insurance
بیمه اموال Property damage
برگه پیشنهاد Proposalform
پیشنهاد دهنده Proposer
بیمه نامه مسؤولیت عمومی Public liability policy
نرخ Rate
بیمه اتکایی Reinsurance
بیمه نامه با قابلیت حق بیمه یکجا Renewable single premium policy
شرط تمدید Renewableterm
اعلام برای تمدید بیمه نامه Renewal notice
سرمایه افزوده Reversionary bonus
بیمه نامه های پس انداز Savingpolicies
بیمه نامه با حق بیمه یکجا Single premium policy
توان مالی برای ایفای تعهدات Solvency margin
اصل جانشینی Subrogation
سرمایه تحت پوشش بیمه Suminsured
سرمایه مخفف Surrender value
سندیکا Syndicate
بیمه نامه زمانی Temporary policy
شخص ثالث Third party
سود تجاری Trading result
کم بیمه شدگی Underinsurance
ریسک بیمه ناپذیر Unisurablerisk
کمال حسن نیت Utmost good faith
معافیت از پرداخت حق بیمه Waiver of premium
بیمه ضمانت کالا Warrantyinsurance
بیمه نامه تمام عمر Whole life policy
بیمه نامه همراه باسود With-profit bonds
خسارت کلی Write-off
حق بیمه سالیانه Yearly premium
شرح اصطلاحات بیمه ای – به ترتیب حروف فارسی

الف :

ادعای خسارت (Claim)
وقوع خطر یا پیشامدی که موجب انجام تعهد مالی یا تعهد اساسی بیمه گر شود.

ارزش باز خریدی (Surrender Value)
در نوع ویژه ای از بیمه زندگی، چنانچه قبل از موعد پرداخت مزایا، بیمه نامه به عللی تداوم نیابد، کمتر از سرمایه ای که در بیمه نامه نوشته شده به بیمه گذار پرداخت می شود، که به آن سرمایه مخفف می گویند. سرمایه مخفف شامل همه بیمه های زندگی نمی شود.

استثنائات (Exclusions)
وقایعی که مشمول بیمه نمی شوند یا از تعهد بیمه گر خارج اند در اصطلاح بیمه، استثنائات بیمه ای نامیده می شوند.

الحاقیه (Endorsement)
نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزو جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می پذیرد.

ب :

بازرس خسارت (Loss Adjuster)
شخص مستقلی است که از شرکت بیمه دستمزد دریافت می کند و برای پاسخ به این پرسشها به بررسی می پردازد: آیا خسارت ادعا شده تحت پوشش بیمه است و مربوط به بیمه گذار شرکت بیمه؟ مقدار خسارت قابل پرداخت چقدر است؟

بیمه (Insurance)
بیمه عملی است که بموجب آن یک طرف (بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می شود و طرف دیگر بیمه گر با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر بعهده می گیرد.

بیمه آتش سوزی (Fire Insurance)
تامین و جبران زیانهایی که بر اثر وقوع آتش سوزی به اموال و دارایی مورد بیمه وارد می شود.

بیمه اتکایی (Reinsurance)
عبارت است از قرارداد واگذاری که بموجب آن شرکت بیمه درصد یا قسمتی از خطرات مورد تعهد خود را بر اساس یک قرارداد اتکایی نزد یک یا چند شرکت بیمه اتکایی، بیمه کند.

بیمه اجباری (Compulsory Insurance)
هر یک از انواع بیمه که به حکم قانون لازم الاجرا باشد.

بیمه از کار افتادگی دایم (Permanent Health Insurance)
در این بیمه نامه، تا زمانیکه بیمه گذار بعلت حادثه یا بیماری قادر به کارکردن نباشد، به وی حقوق پرداخت می شود. این پرداخت معمولا تا هنگام بازنشستگی ادامه می یابد.

بیمه اموال (Property Insurance)
این نوع بیمه ها، اموال مشخصی را که ممکن است بر اثر حوادثی همچون آتش سوزی، طوفان یا دزدی زیان ببینند یا خراب شوند، تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه باربری دریایی (Marine Insurance)
خسارت وارد شده به محموله وسایل حمل و نقل در هنگام بار گیری و تخلیه، با این بیمه تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه با سرمایه افزایشی (Increasing Term Insurance)
در این نوع بیمه نامه زندگی، سرمایه بیمه نامه با گذشت هر سال بر اساس درصد معینی از سرمایه اولیه افزایش می یابد. این بیمه نامه برای افرادی طراحی شده است که به دلیل افزایش سالیانه حقوق، توانایی پرداخت حق بیمه بیشتری دارند و ارزش زندگی آنان هم رو به افزایش است.

بیمه بدنه کشتی و هواپیما (Aviation and Marine Transport)
این بیمه خسارت وارد شده به کشتی و هواپیما را تحت پوشش قرار میدهد.

بیمه تمام خطر (All Risk Insurance)
در این نوع بیمه، تمامی موارد محتمل در وقوع خسارت تحت پوشش شرکت بیمه قرار می گیرد، بغیر از مواردی که در بیمه نامه استثنا تلقی شده است.

بیمه جامع (Comprehensive Insurance)
بیمه نامه ای است که مجموعه ای از خطرهای مشخص را تحت پوشش می گیرد.

بیمه جایگزینی کهنه با نو (New-for-old)
این پوشش برای مواردی است که شی صدمه دیده با شی نو جایگزین شود و بیمه گر هزینه استهلاک و استفاده از شی کهنه را از خسارت پرداختی کسر نکند.

بیمه حوادث شخصی (Personal Accident Insurance)
در این بیمه نامه چنانچه بیمه شده در حادثه ای مجروح شود، بیمه گر مبلغ مشخصی را به وی پرداخت می کند. همچنین اگر حادثه به معلولیت منجر شود بر اساس نوع آن، پرداختها بصورت هفتگی، دوره ای یا یکجا انجام می گیرد.

بیمه درمان خصوصی (Private Medical Insurance)
هزینه های معالجات پزشکی با این بیمه نامه قابل پرداخت است.

بیمه درمانی گروهی (Group Permanent Health Insurance)
بیمه ای است که کارفرمایان اخذ می کنند، تا کارگران یا کارکنان را در قبال هزینه درمان بیماریها تحت پوشش قرار دهند.

بیمه زیان پولی (Pecuniary Loss)
این نوع بیمه هر نوع زیان مالی را که ممکن است به علت اختلال در فعالیت اقتصادی و وامهای رهنی اتفاق افتد تحت پوشش قرار میدهد.

بیمه ساختمان (Building Insurance)
بیمه نامه ای است که بنای خانه یا دیگر ساختمانها را در قبال خطرهای متعدد تحت پوشش قرار میدهد.

بیمه شده (Insured)
شخصی است که حیات یا سلامت او موضوع بیمه قرار میگیرد.

بیمه شکست ماشین آلات (Mechanical Breakdown Insurance)
پوشش هزینه خراب شدن ماشین آلات، اتومبیل و لوازم منزل، با این بیمه انجام میگیرد.

بیمه گذار (Policyholder)
شخصی که قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد میکند. در بیمه های اموال و مسئولیت بیمه گذار مشخص است، اما در بیمه های اشخاص گاهی بیمه گذار یک شخص یا یک موسسه است و بیمه شدگان، اشخاص دیگری میباشند.

بیمه گر (Insurer)
شرکت یا موسسه مجازی است که طبق قانون و مقررات مملکتی و ضوابط فنی به عملیات بیمه گری، یعنی قبول ریسک و تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه بیمه، اشتغال می ورزد.

بیمه عمر زمانی نزولی (Decreasing Term Insurance)
طبق شرطی که در برخی از بیمه نامه های زندگی قید می شود، سرمایه بیمه نامه با گذشت هر سال به مقدار مشخصی کم می شود، تا در نهایت به صفر برسد. این شرط برای کسانی مفید است که با گذشت زمان نیاز آنان به پوشش بیمه ای کم می شود.

بیمه عمر گروهی (Group Life Insurance)
بیمه نامه ای است که همزمان تعدادی از کارکنان یا کارگران یک ساختمان را تحت پوشش قرار می دهد. این نوع بیمه معمولا در گروههای کارفرمایی و کارگری رایج است و کارفرما، کارگران را به میزان چند برابر حقوق آنان، بیمه عمر به شرط فوت می کند.

بیمه مسئولیت (Liability Insurance)
در این نوع بیمه، شخص می تواند متناسب با حرفه و شغل خود مسئولیت خود را با خرید بیمه نامه مسئولیت تحت پوشش قرار دهد.

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری (Motor Insurance)
این بیمه مسئولیتهای قانونی ناشی از استفاده از اتومبیل را که بر اثر زیان و خسارت به دیگر افراد وارد می شود، تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان (Employers Liability Insurance)
پوشش کارفرمایان در مقابل خسارتهایی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین یا به مناسبت آن به اشخاص ثالث وارد شود.

بیمه مستمری عمر (Annuity)
نوعی بیمه عمر که بموجب آن بیمه گر با دریافت حق بیمه (بطور یکجا یا با اسقاط) متعهد پرداخت مستمری تمام عمر یا مستمری تا مدت معین می شود.

بیمه مشترک (Co-insurance)
عبارت است از اجتماعی بین بیمه گر و بیمه گذار که بمنظور پوشش مورد بیمه، هر یک به نسبت معینی پس از احتساب کاستنی ها، تقسیم ریسک می نمایند.

بیمه نامه (Policy)
سندی است که به امضای بیمه گر و بیمه گذار میرسد و تجلی و تظاهر قرارداد بیمه می باشد.

بیمه نامه انفرادی زندگی (Individual Policy)
بیمه نامه ای که فرد با آن زندگی خود و بستگان را تحت پوشش قرار دهد.

بیمه نامه تمام عمر (Whole Life Policy)
بیمه نامه ای است که در آن حق بیمه در تمام عمر یا تا زمان مشخصی پرداخت می شود و مزایای بیمه هر زمان که شخص بیمه شده فوت کند به بازماندگان پرداخت خواهد شد.

بیمه نامه جبران خسارت حرفه ای (Professional Indemnity Insurance)
این بیمه نامه، متخصصان رشته های مختلف را در قبال خسارتهای ناشی از اشتباهات و غفلتهای هنگام کار تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه نامه مازاد (Loss of Excess Policy)
در این بیمه نامه، برای جلوگیری از افزایش هزینه های بیمه گر حداقلی از خسارت را بیمه گذار پرداخت می کند برای مثال، خسارتهای تا ده هزار تومان را بیمه گذار پرداخت می کند، ولی چنانچه خسارت بیشتر از این مقدار باشد، همه آن را بیمه گر پرداخت خواهد کرد.

بیمه نامه مانده بدهکار(Mortgage Protection Policy)
بر اساس این نوع بیمه نامه عمر در مواردی که وام گیرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت کند، شرکت بیمه پرداخت بقیه اقساط را بر عهده می گیرد.

بیمه نامه مسئولیت عمومی (Public Liability Policy)
مسئولیتهای قانونی که براثر وارد آمدن صدمه یا زیان غیر عمدی به دیگران ایجاد می شود، با این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه های بلند مدت (Long Term Insurances)
بیمه خطرهایی است که دامنه پوشش آنها در یک دوره بیشتر از یکسال است و حق بیمه آنها از ابتدا بر اساس دوره بلند مدت محاسبه می شود. این نوع قرار دادهای بیمه ای همانند بیمه های زندگی و پس انداز، منبع سرمایه گذاری ارائه می کنند.

بیمه وثیقه (رهن) (Mortgage Insurance Policy)
تضمین طلب یا وثیقه طلب یا سپرده برای اطمینان از وصول طلب. بیمه خود نوعی وثیقه است و بدهکار می تواند در برخی موارد بجای وثیقه ملکی بیمه نامه ای تهیه کند و به طلبکار خود بدهد.

پ :

پرداخت مشترک (Co-payment)
پرداخت قسمتی از هزینه های پزشکی، خدمات اورژانسی مورد نیاز افرادی که تحت پوشش بیمه درمانی گروهی می باشند.

پوشش بیمه ای (Cover)
تضمین و تامینی که بیمه گران در مقابل دریافت حق بیمه با صدور بیمه نامه در اختیار بیمه گذاران قرار می دهند.

ت :

تشدید خطر (Hazard)
به چیزی گفته می شود که شانس وقوع خسارت ناشی از بروز یک خطر معین را افزایش می دهد.

تخفیف عدم خسارت (No Claim Discount)
هنگامی که در یک دوره پوشش (بویژه در بیمه های اتومبیل) بیمه گذار خسارتی از بیمه گر نگرفته باشد، برای تجدید بیمه نامه در دوره بعد مقداری از حق بیمه بصورت تخفیف کاسته می شود.

تعهدات (Warranties)
اصول اساسی در قرارداد بیمه که در صورت تخلف یکی از طرفین، به زیان دیده این اجازه را می دهد که قرارداد مذکور را فسخ نماید.

تقصیر (Negligence)
تخلف از تعهدات قراردادی یا الزامات قانونی یا انجام ندادن تکلیفی که انسان در مقابل دیگران دارد و باید آن را با مراقبت و درستی انجام دهد.

تواتر خسارت (Frequency)
رابطه یا نسبت تعداد خسارتهای اعلام شده در یک مدت معین به تعداد خطرهای بیمه شده در همان مدت در یک رشته معین بیمه ای.

ج :

جانشینی (Subrogation)
در زمان تصفیه خسارت، بیمه گران با دریافت رسید خسارت از بیمه گذار جانشین او میشوند و بیمه گذار با امضای رسید خسارت، کلیه حقوق و دعاوی خود را علیه مقصر حادثه یا مسئول خسارت تا میزان خسارت دریافتی به بیمه گر واگذار می کند.

ح :

حادثه (Accident)
عبارت است از پیشامد ناگهانی و به نسبت شدیدی که در اثر عوامل خارجی بدون دخالت اراده بیمه گذار یا بیمه شده رخ دهد و موجب زیان بدنی یا مالی شود.

حادثه قهری، بلاهای آسمانی (Act of God)
حوادثی که ناشی از بلایای طبیعی بوده و کسی در وقوع آن دخیل نیست (مانند زلزله، سیل و طوفان).

حد (Limit)
حداکثر میزانی که در بیمه نامه برای تحت پوشش قرار دادن خطر تعهد شده است.

حد اعلای حسن نیت (Utmost Good Faith)
قرارداد بیمه مبتنی بر حسن نیت است بدین معنی که بیمه گران صداقت و حسن نیت بیمه گذاران را اساس کار خود قرار می دهند. به همین جهت شرکتهای بیمه بر اساس اظهار و اطلاعی که، بیمه گذاران در پیشنهادهای بیمه قید می کنند، اهمیت خطر و تعهد خود را تخمین میزنند.

حقایق مهم بازگوکردنی (Material Fact)
هر نوع اظهار و اطلاعی که بتواند در تعیین نرخ حق بیمه و تعهد خسارت توسط بیمه گر تاثیر گذار باشد.

حق بیمه (Premium)
مبلغی که بیمه گذار در مقابل تحصیل تامین بیمه ای یا تعهد جبران خسارت توسط بیمه گر، به او میپردازد.

حق بیمه سالیانه (Yearly Premium)
حق بیمه ای است که در پایان هر دوره بر اساس شرایطی که در بیمه نامه مشخص می شود پرداخت آن تکرار می شود.

حق بیمه مازاد (Loading)
بمعنای آن است که از بیمه گذار بعلت موقعیت ویژه بیشتر از (میانگین) رشته بیمه مربوط، حق بیمه دریافت شود.

خ :

خسارت بدنی (Bodily Injury)
زیانهای وارد به سلامتی یا حیات انسان مانند جرح، نقض عضو و از کارافتادگی دائم یا موقت – فوت بر اثر حادثه یا بیماری.

خسارت کلی (Write-off)
اتومبیل صدمه دیده ای که با تعمیر درست نشود یا هزینه تعمیر آن از ارزش قبل از تصادف بیشتر باشد.

خسارت مادی (Physical Damage)
اصطلاحی کلی که به خسارات عینی بر اشیا اطلاق می شود.

خطر (Peril)
عبارت است از واقعه ای که در زمان کم و بیش دور و نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را پیش بینی کرد.

خطر (Risk)
خطر عبارت است از اتفاق یا پیشامد احتمالی که زمان وقوع آن نامعلوم بوده، تحقق آن بستگی به میل و اراده طرفهای قرارداد بیمه نداشته باشد.

خطرات اخلاقی (Moral Hazards)
شرایط روحی و خصوصیات افراد که احتمال وقوع خطر را بالا میبرد.

خطرهای بیمه ناپذیر (Uninsurable Risks)
وقایعی که از نظر فنی و قانونی نمی توان آنها را بیمه کرد و در جاییکه وقوع آنها اجتناب ناپذیر است مانند جنایت، خسارت عمدی و جریمه ها.

خود بیمه گی (Self Insurance)
موسسه ای که با تجمع و گردآوری سرمایه و منابع مالی خود کار مقابله با عواقب خطر ها یا جبران خسارتهای خود را به دوش می گیرد.

د:

درآمد سرمایه گذاری (Investment Income)
درآمدی است که بیمه گر از محل سرمایه گذاری حق بیمه هایی بدست میاورد که هنوز صرف پرداخت خسارت نشده است.

دلال رسمی بیمه (Broker)
شخصی که به حرفه عرضه و فروش بیمه اشتغال دارد و به وکالت از طرف مشتریان خود ریسکهای قابل بیمه را نزدیک یک یا چند بیمه گر بیمه می کند.

ذ:

ذینفع (Beneficiary)
شخص یا اشخاصی که بعنوان ذینفع از سرمایه بیمه یا مستمری یا غرامت بیمه توسط بیمه گذار در زمان حیات او تعیین میشوند و بیمه گر متعهد به اجرای این ترتیب است.

ر:

راهن (Mortgagor)
شخص وام گیرنده که بیمه نامه ای بعنوان وثیقه نزد مرتهن می گذارد.

ریسکهای خاص (Particular Risks)
متضمن خسارتهایی است که از وقایع انفرادی بوجود می آیند و بیشتر، افراد را تحت تاثیر قرار میدهند.

ریسکهای خالص (Pure Risks)
ریسکهایی هستند که احتمال خسارت یا عدم خسارت دارند، بنابراین خطرات طبیعی یا پیامدهای ناشی از اشتباهات انسانی معمولا فقط ریسکهای خالص هستند.

ریسکهای سوداگرانه (Speculative Risks)
وضعیتی را که در آن احتمال سود، زیان و عدم زیان باشد را توصیف میکنند، بنابراین جزو ریسکهای قابل بیمه نمی باشند.

ریسکهای عام (Fundamental Risks)
ریسکهای عام از پدیده های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، بهداشتی و یا سیاسی ایجاد میشوند. جنگ، زمین لرزه، بیماریهای گوناگون و رکود اقتصادی که به بیماری منجر می شود، نمونه هایی از ریسکهای عام هستند.

س:

سرمایه بیمه زندگی (Benefit)
پولی است که شرکت بیمه بعد از ادعای خسارت یا موقع تعیین شده به ذینفع بیمه نامه می پردازد.

سرمایه تحت پوشش (Sum Insured)
ارزشی است که هر دارایی به آن مقدار بیمه شده و حداکثر مبلغی است که شرکت بیمه برای هر خسارت خواهد پرداخت. در بیمه زندگی مبلغی است که بیمه گر پرداخت آن را تضمین کرده و ممکن است سرمایه افزوده هم به آن اضافه شود.

سهم بیمه ای (Contribution)
بهای بیمه یا سهم بیمه گذار در بیمه شدن که بر خلاف حق بیمه حالت متغیر دارد. سهم بیمه بیشتر در شرکتهای بیمه تعاونی یا شرکتهای متقابل بیمه متداول است و هر عضو شرکت آن را می پذیرد.

ش:

شدت خسارت (Severity)
میزان خسارت نهایی وارده که یکی از معیارهای برآورد حق بیمه می باشد.

شرکتهای بیمه اختصاصی (Captive Insurance)
شرکتهایی هستند که معمولا موسسات بزرگ تاسیس میکنند و تامین مالی ریسکهای مربوط به آن موسسه را بر عهده دارند.

شرایط بیمه نامه (Conditions)
قسمتی از بیمه نامه است که در آن قواعدی مطرح میشود و بیمه گر و بیمه گذار باید آنها را رعایت کنند. برای نمونه بیمه گذار موظف است که از اموال تحت پوشش بیمه به خوبی مراقبت کند و وقوع حادثه را در اولین فرصت به اطلاع بیمه گذار برساند.

شرایط قابل تبدیل (Convertible Terms)
اگر این شرط در بیمه نامه زندگی گنجانده شود، بیمه گذار میتواند بیمه نامه زمانی خود را بدون نیاز به معاینات پزشکی مجدد، به یکی از بیمه نامه های تمام عمر یا عمر و پس انداز تبدیل کند.

شرط تمدید (Renewable Term)
این شرط به بیمه گذار اختیار میدهد که بعد از دوره زمانی مشخصی، بدون نیاز به ارائه مدارک پزشکی بیشتر، بتواند دوره پوشش بیمه نامه خود را افزایش دهد، مشروط بر اینکه سن بیمه شده به بالاتر از 65 سال نرسد.

شخص ثالث (Third Party)
شخصی غیر از بیمه گذار و بیمه گر است که در یک حادثه تحت پوشش بیمه خسارت می بیند.

ع:

علت بلافصل (Proximate Cause)
موثرترین علت در بین زنجیره ای از علتها که بصورت مستقل و بدون دخالت نیرویی دیگر موجب ایجاد خسارت می شود.

غ:

غرامت (Indemnity)
شامل مبلغی است که بیمه گر متعاقب یک خسارت به شخص ثالث زیان دیده میپردازد و هم شامل زیان و خسارتی است که به خود بیمه گذار به علت وقوع خطر وارد می شود و بیمه گر با دریافت حق بیمه متعهد پرداخت آن گردیده است.

ف:

فرم تقاضای بیمه (Application Form)
نوعی پرسشنامه است که در آن سوالاتی به منظور شناسایی بیمه گذار و شناخت مشخصات و موقعیت خطر مطرح شده است و بیمه گذار با پاسخ دادن به آنها بیمه گر را در ارزیابی خطر و تعیین نرخ حق بیمه و قبول بیمه یاری می کند.

ک:

کارمزد (Commission)
درصد یا قسمتی از حق بیمه که بابت فروش بیمه یا تصدی امور بیمه ای از طرف شرکت بیمه به واسطه های بیمه پرداخت می شود. درصد کارمزد بیمه بر حسب رشته های مختلف بیمه متفاوت است.

کاستنی(Deductible)
درصد یا قسمتی از خسارت که طبق شرایط بیمه نامه بعهده بیمه گذار است و بیمه گر نسبت به آن تعهدی ندارد مگر آنکه در مورد نوع و نحوه محاسبه آن توافق شده باشد.

کاهش ارزش (Value of Diminution)
نظریه ای که بر مبنای آن وسایط نقلیه پس از تصادف و تعمیر مقداری از ارزش خود را از دست می دهند.

م:

مرتهن، وام دهنده (Mortgagee)
شخص وام دهنده است که میتواند از شخص بدهکار خود بیمه نامه ای به عنوان وثیقه دریافت کند و معادل وجهی باشد که او وام داده است.

مقدار حق بیمه (Premium level)
حق بیمه ای است که طبق شرایط بیمه نامه به بیمه گر پرداخت می شود.

مستمری (Pension)
حقوقی است که بعد از بازنشستگی به افراد پرداخت می شود.

مدیریت ریسک (Risk Management)
مدیریت ریسک شامل فرایندی است که طی آن با انتخاب تکنیکهای مناسب برای برخورد با ریسکهای خالص که شامل بیمه نیز می شود درگیر است و شامل ارزیابی ریسک، کنترل ریسک، تامین مالی ریسک، اجرا و مراقبت از آن می باشد.

معافیت از پرداخت حق بیمه (Waiver of Premium)
یکی از مزایای اختیاری بیمه زندگی است و بمعنای آن است که چنانچه بیمه گذار بر اثر بیماری یا آسیب دیدگی جسمانی نتواند حق بیمه را پرداخت کند، شرکت بیمه حق بیمه ها را خواهد پرداخت.

موضوع بیمه ای (Subject Matter of Insurance)
آنچه موضوع بیمه یا موضوع قرارداد بیمه قرار میگیرد قبول خطر (تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه) است. بنابراین خطر را موضوع بیمه، وآنچه را که در مقابل خطر بیمه میشود را مورد بیمه می نامیم.

موعد پرداخت (Maturity)
تاریخی است که برای زمان پرداخت سرمایه بیمه های عمر و پس انداز توافق و تعیین شده و در آن هنگام سرمایه بیمه نامه و دیگر مزایای آن قابل پرداخت است.

ن:

نرخ (Rate)
قیمت بیمه نامه است که معمولا بصورت هزینه یک واحد پوشش بیان می شود برای مثال: 1000 ریال برای هر یک میلیون ریال سرمایه تحت پوشش.

نرخ تداوم (Persistency)
نرخی است که بر اساس آن بیمه گذاران بیمه نامه خود را نزد بیمه گر ادامه میدهند.

نرخ ترکیبی (Combined Ratio)
مجموع میزان نرخ زیان ونرخ هزینه و نرخ عدم ادعای خسارت بیمه گذار.

نرخ خسارت (Loss Ratio)
درصد خسارت نسبت به حق بیمه های مربوط به عملکرد سالی که این خسارتها در جریان آن اتفاق افتاده اند.

نفع قابل بیمه (Insurable Interest)
نوعی از نفع مالی بوده که فرد باید داشته باشد تا قانونا پوشش بیمه قابل اجرا داشته باشد.

نماینده بیمه (Agent)
شخصی است که برای یک شرکت بیمه، به فروش بیمه نامه اقدام میکند.

ه:

هزینه استهلاک (Betterment)
چنانچه بعد از حادثه و تعویض یا تغییر اموال آسیب دیده، بیمه گذار در وضعی بهتر از قبل از حادثه قرار گیرد، مبلغی از خسارتها بصورت هزینه استهلاک کسر می شود. این کار باعث جلوگیری از سو ءاستفاده از بیمه و ایجاد حوادث عمدی می شود.

منبع :صندوق بیمه کشاورزی